Jaký máte temperament?

temperament-big

Co je to temperament? Slovo samo pochází z latinského temperare – mísit, směšovat. Temperament je souhrnem vrozených charakteristických rysů osobnosti. Jejich projevy jsou trvalé; je to způsob, jakým reagujeme, jednáme, prožíváme.

Temperament určuje dynamiku našeho prožívání a chování. Už ve starověku lidé zaznamenali, že pro každého je charakteristická jiná reakce na podněty. Pokoušeli se podle charakteristických reakcí stanovit jednotlivé typy jedinců.

Typologii osobnosti zavedl Hippokratés (zemřel 370 př.n.l.), pokládaný za otce lékařství. Vycházel přitom z představy o existenci čtyř tělesných šťáv (krev, sliz/hlen, černá žluč, žluč), které rozhodující měrou určují přináležitost k tomu nebo onomu typu temperamentu. Na jeho učení navázal Galén a později ho rozvíjeli další: Jung, Eysenck, Pavlov a mnoho jiných

Hippokratova typologie temperamentu:

1) Sangvinik
2) Flegmatik
3) Cholerik
4) Melancholik

Několik slov o každém z nich:

Sangvinik – jeho reaktivita je přiměřená, na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně. Pohyblivý, radostný,veselý a komunikativní člověk. Přizpůsobivý, rychle se adaptuje na jakoukoli situaci, dobře vychází s lidmi, přátele si najde v každé společnosti. Často nedokáže posedět, nesnáší nudu a fádnost, rychle mění zaměření. Tito lidé mívají jasný, silný hlas, jejich řeč je srozumitelná a výrazná, často podpořená mimikou a bouřlivou gestikulací. Zážitky u nich rychle doznívají a nastupuje změna, jejich pohyblivost a aktivita mohou být nahrazeny apatií a skleslostí. Stává se to tehdy, jsou-li dloudohodobě nuceni monotónně pracovat nebo se ocitnou v uzavřeném prostoru. Emočně vyrovnaný a stabilní extrovert.

Flegmatik – vzruší ho jen velmi silné podněty. Dynamika psychických procesů je slabá, své city prakticky nevyjadřuje. Stálý, celkově spíš spokojený, emočně vyrovnaný, jeví se až lhostejný. Je spíše těžké vyvést ho z rovnováhy. Pomalý, houževnatý, pohybově úsporný. Měl by se cílevědomě snažit rozvíjet v sobě takové rysy, jako jsou aktivita, zvídavost, pohyblivost. Pokud jeho vývoj nebude vykazovat patřičnou dynamiku, může jeho lhostejnost a klid časem přerůst v naprostou apatii a nezájem o okolní svět. 

Cholerik – reaguje silně a bez zábran, často zcela impulzivně, sklony k výbuchům hněvu a k agresi, špatně se ovládá, je netrpělivý, panovačný. Těžko ho spatříme v klidu a zamyšlení. Pohyblivý, aktivní. Jeho řeč je rychlá, překotná, přímá, mimika a gestikulace neúměrné, emočně labilní extrovert. Náladový, hned pláče, hned se směje. S nadšením se pouští do každé práce a svou energií nakazí všechny kolem. Velmi rychle však energii vyčerpá a nastoupí skleslost a lhostejnost. Je nejrozmarnější a nejkonfliktnější ze všech typů temperamentu.

Melancholici – lidé zcela nepřizpůsobení vlivu silných vnějších podnětů. Nesnášejí vypjaté situace, hluk, vzruch. Jsou pasivní, pomalí, lehce apatičtí. Vyznačují se hlubokým prožíváním, spíše smutným laděním, pesimismem a obavou z budoucnosti. Obtížně navazují vztahy, jsou však citově stálí a hlubocí. Lehce zranitelní, dlouho a těžce prožívají křivdu jim způsobenou. Své city nedávají najevo, ať jsou jakékoli síly a hloubky. Milují samotu, společnost je znervózňuje, cítí se v ní stísněni. Emočně labilní introverti.

Nejdůležitější je naučit se brát každého člověka takového, jaký je. Potom nám kontakt s každým může přinášet uspokojení.

=========
Umělec, nebo myslitel?
Jak zjistit povahu člověka podle podpisu