Jak udělat svět šťastným?

svet-stastnym

Když král David cítil, že jeho dny jsou sečteny a brzy zemře, zavolal k sobě svého syna a nástupníka, Šalamouna.
«Procestoval jsi mnoho zemí a viděl mnoho lidí, synu“, – řekl. – «Co si teď myslíš o světě?»
«Kdekoli jsem byl“, – odpověděl Šalamoun, «viděl jsem mnoho nespravedlnosti, hlouposti a zla. Nevím, proč je tak náš svět zbudován, ale velmi bych to chtěl změnit.“
«Správně. Víš ale, jak to udělat?»
«Nevím, otče.»
«Tak poslouchej.»

Král začal mladému Šalamounovi vyprávět následující příběh.

Kdysi dávno a dávno, když svět byl dosud mladý, sídlil na zemi jeden jediný národ.Vládl mu král, jehož jméno se po náš věk neuchovalo. Měl čtyři syny, jejichž jména rovněž upadla v zapomnění. Když se blížila panovníkova smrt, povolal své čtyři nástupce a přikázal jim přinášet lidem jako jeho odkaz Spravedlnost, Moudrost, Dobro a Štěstí.

«Nespravedlnost“, řekl jim, „vzniká jako důsledek přílišného zaujetí světem. Aby byl člověk spravedlivý, musí se zbavit nadvlády citů a chovat se tak, jako by svět existoval nezávisle na něm. „Svět existuje, já však neexistuji“ – jedině tato zásada musí být základem pro spravedlivého člověka.

Hloupost“, pokračoval, „vzniká v důsledku toho, že člověk posuzuje obrovský a mnohotvárný svět pouze hlediskem svého poznání. Jako se nedá vyčerpat moře, nedá se úplně poznat svět. Když člověk rozšiřuje své znalosti, postupuje pouze od hlouposti větší k hlouposti menší. Moudrý je tedy ten, kdo nehledá pravdu ve světě, ale sám v sobě. „Já existuji, svět však neexistuje“ – touto zásadou se řídí pravý mudrc.

Zlo“, pokračoval král, „se objevuje, když se člověk postaví světu. Když kvůli svým cílům se vměšuje do přirozeného chodu událostí a všechno podřizuje své vůli. Čím více se člověk pokouší panovat světu, tím větší odpor mu svět klade, neboť zlo plodí zase jenom zlo. „Svět existuje a já rovněž. Rozplývám se ve světě“ – takový základ si musí volit ti, kdo světu přinášejí Dobro.

A konečně Neštěstí zakouší ten, komu se něčeho nedostává. Čím více se mu nedostává, tím více je nešťasten. A protože člověku se věčně něčeho nedostává, postupuje při naplňování svých přání jenom od velkého neštěstí k menšímu. Šťastný je ten, kdo si v sobě nese celý svět. Takovému člověku se nemůže něčeho nedostávat. „Svět existuje a já rovněž. Celý svět se rozplynul ve mě“ – tak zní vzorec Štěstí.

Král tedy předal svým synům vzorec Spravedlnosti, Moudrosti, Dobra a Štěstí a krátce nato zemřel. Jeho nástupci si dobře všimli, že vzorce si navzájem odporují a rozhodli se postupovat takto: Veškerý lid rozdělili na čtyři části a každý z nich pak řídil tu svou. Jeden král tedy lidem přinášel Spravedlnost, druhý Moudrost, třetí Dobro a čtvrtý Štěstí. Na zemi se tak objevil Spravedlivý národ, Moudrý národ, Dobrý národ a také Šťastný národ.

Uběhl čas a národy se postupně smísily. Spravedliví lidé věděli velmi dobře, co to je Spravedlnost, neznali však vůbec Moudrost, Dobro ani Štěstí. Proto Spravedliví lidé vnášeli do světa hloupost, zlo a neštěstí. Moudří světu přinášeli nespravedlnost, zlo a neštěstí. Dobří lidé světu nadělili nespravedlnost, hloupost a neštěstí. A konečně ti Šťastní svět obdařili nespravedlností, hloupostí a zlem.

Král David dokončil svůj příběh a dodal: „Proto se ti, synu můj, svět zdá být tak nepěkným místem.“


«Rozumím“, řekl Šalamoun. „Je třeba učit lidi všemu najednou. Spravedlnosti i Moudrosti, Dobru i Štěstí. Napravím chybu těch králových synů“.

«To je jistě správné odhodlání“, řekl David. „Musíš však uvážit, že svět se od těch dob změnil. Nespravedlnost, hloupost, zlo i neštěstí jsou mezi lidmi velmi rozšířeny. A zrodily strach. Abys ty vady překonal, musíš si ze všeho nejdřív poradit se strachem.“

«Poraď mi tedy, jak naložit se strachem?“

«Strach mívá různé podoby. To nejhlavnější je však toto: v radosti se lidé obávají smrti, ve smutku mají strach, že nezemřou. A pouze ti, kdo znají cenu radosti i smutku, se nebojí ani smrti, ani toho, že nepřijde.“

Před celými věky už zemřel ŠalamounLidé však jméno tohoto krále nezapomněli. A nazývali ho spravedlivým, moudrým, dobrým, šťastným a nebojácným.

ŽIJTE NAPLNO - TŘÍTÝDENNÍ ONLINE KURZ
Staňte se lepší verzí sebe sama a začněte se cílevědomě přibližovat životu svých snů. Začátek - ihned.

========
Jak poslat lásku sobě, lidem i světu
Štěstí je volbou každého z nás. Buď prostě světlem.