Emoce jsou ukazatelem vibrační rovnováhy

Od samého narození je lidské tělo vybaveno mimořádně přesnými a citlivými přenašeči vibrací. Často vůbec nemáme tušení, že tomu tak je. Konkrétně je využíváme například při určování fyzické reality. Žijeme ve světě vibrací a jestliže ho dokážeme vnímat, pak pouze díky tomu, že máme schopnost vibrace přenášet.

1. Oči přenášejí vibrace, proto vidíme.

2. Uši přenášejí vibrace, proto slyšíme.

3. Nos přenáší vibrace, díky tomu máme čich.

4. Kůže přenáší vibrace, díky čemuž máme hmat.

5. Jazyk přenáší vibrace, proto je schopen nám poskytnut chuťové vjemy.

Schopnost vnímat celistvost vlastního „já“ jako věčné nefyzické podstaty (ztělesněné kromě jiného ve fyzickém těle) se projevuje pomocí vibračních přenašečů, kterým říkáme emoce. Právě emoce nám v každém okamžiku poskytují vyčerpávající informaci o vibračním poměru mezi nefyzickým a fyzickým „já“. Nic není důležitější, než tento poměr. Nic tak nedokáže zkvalitnit fyzický život, jako porozumění vlastním emocím. Řeknou vám všechno, co jen potřebujete vědět o poměru mezi nefyzickým a fyzickým „já“.

Když zaměříte pozornost na svoje emoce, doslova cítíte, nakolik jsou vaše vibrace v souladu s vibracemi Zdroje.

Stačí jen chtít, a budete nejenom obeznámeni se vztahy se svou nefyzickou stránkou, ale dokážete s ní také být v trvalém vibračním souladu. Všechno, co k tomu potřebujete, je uvědomělé přání a trocha praxe.

Takovému stavu říkáme vědomý vibrační soulad vlastní základní energie neboli umění přijetí. Umění přijetí spočívá v naprostém a úplném pocítění vlastního „já“ v daném časovém okamžiku. Pokaždé, když se vám to povede, cítíte se jakoby více živí, jste přeplněni životními silami a nadšením. Je to ta nejlepší tvůrčí zkušenost, nejvyšší projev života a zároveň ten nejpřirozenější stav vaší podstaty.

Jakmile navážete vědomé spojení mezi fyzickou osobností (kterou znáte jako „sebe“ ve fyzickém těle) a věčným nefyzickým vědomím (které je vaším skutečným „já“), dokážete být úspěšní ve fyzickém životě. Důležité je uvědomit si, že život nezačíná okamžikem fyzického zrození; je pouhým pokračováním vašeho skutečného „já“. Vědomí vlastní celistvosti je nezbytným předpokladem jakéhokoli uplatnění ve fyzickém životě.

Dalším neméně důležitým předpokladem životní spokojenosti je vědomí vlastní hodnoty a důležitosti. Dosáhnout ho můžete výhradně díky reálnému spojení s vlastní nefyzickou stránkou. Jinak řečeno, jestliže si neuvědomujete, kým ve skutečnosti jste a nedosahujete vibračního souladu se svým skutečným „já“, fyzický svět vám plnocennou náhradu za ono spojení neposkytne.

Stavu vibračního souladu můžete dosáhnout i neuvědoměle, například pociťujete-li vděčnost.

Základní energie, vnitřní podstata (věčnou nefyzickou energii, z níž jste vzešli, můžete nazvat, jak pokládáte za nezbytné) k vám nikdy a za žádných okolností nepociťuje nic jiného, než lásku a vděčnost.

Dosažení vědomého poznání poměru mezi vlastními vibracemi a vibracemi Zdroje je základem vědomého utváření šťastného a harmonického života. Musíte pociťovat vibrační soulad mezi myšlenkami, kterými se v daný okamžik zabývá váš rozum a myšlenkami vycházejícími z vaší vnitřní podstaty a vztahujícími se k tomuto okamžiku. V tom vlastně spočívá vědomé spojení.

Uvědomte si to hlavní: pro věci a události jste vibračním „magnetem“ a to, co se ve vašem životě děje, můžete ovládat. Když si tohle uvědomíte naplno, otevřou se vám zcela nové, dosud nevídané obzory. Není třeba se nijak omezovat a nemá smysl chtít se chránit před nějakými možnými nebezpečími. Žádné nežádoucí události vám do života násilím nevtrhnou. Vy sami tvoříte svůj osud a nikdo jiný ho nedokáže ovlivnit. To je pravda platná pro každého z nás.

Vibrační soulad se Zdrojem tedy nazýváme stavem přijetí. Budeme-li mluvit o vibračním nesouladu se Zdrojem, budeme tento stav nazývat absencí přijetí. Čím více jste vzdáleni souladu se Zdrojem, čím slabší je vaše spojení s ním, tím větší vibrační odpor kladete radosti, zdraví, přehlednosti a porozumění, bohatství a rozkvětu a konec konců i vlastnímu blahu. Věnujte pozornost svým emocím. Jsou schopny v kterýkoli okamžik vám pomoci pochopit úroveň přijetí nebo jeho absence. Čím lepší náladu máte, tím pevnější je vaše spojení se Zdrojem. Čím horší nálada, tím větší odpor kladete svému blahu.

Když se naučíte rozumět vlastním emocím, když dokážete sami sobě zvednout náladu vědomým výběrem stále pozitivnějších myšlenek, nenajde se přání nebo rozhodnutí, které byste nedokázali uvést do života.

Stejně jako dřív budete mít stále nová přání a záměry. Spolu s nimi však také poroste víra ve vlastní schopnosti. Zmocní se vás nádherný pocit svobody a vlastní neporazitelnosti. Budete se doslova koupat ve štěstí, radosti a lásce. Pocítíte totéž, co vaše vnitřní podstata a teprve začnete vychutnávat veškerou mnohotvárnost okolního světa. Budete vnímat, jak nová a nová přání hromadí zároveň energii tvořící veškerou podstatu a její proud vás ponese stále výš.

Řečeno jednoduše: vibrační poměr mezi vámi a vaší vnitřní podstatou tvoří rozdíl mezi kladnými a zápornými emocemi. Kladné emoce představují soulad se Zdrojem, neboli jeho přijetí, zatím co záporné emoce vypovídají o absenci přijetí a odporu kladeném Zdroji.

Jestliže jste dospěli k názoru, že nic není důležitější, než dobrá nálada, učinili jste ten nejdůležitější závěr. Znamená to, že jste se rozhodli vědomě řídit vibrační spojení mezi sebou a Zdrojem. Rozhodli jste se být v životě spokojeni. Zvolili jste nadšení, životní sílu, energii, lásku, vášeň a hojnost ve všem a nekonečnou radost.

Budete-li stále usilovat o emoce alespoň o něco lepší, než ty, které zrovna zakoušíte, bude se vám po čase okolní svět jevit přesně takový, jaký ho spatřuje vaše vnitřní podstata. Absence přijetí a odpor záporných emocí se rozplynou.

Absence přijetí, váš vlastní odpor kladený Zdroji v podobě negativních emocí, je jediným faktorem, který brání naplnění všeho, o čem sníte.

1. Nemoc znamená odpor.

2. Zmařená naděje znamená odpor.

3. Chudoba a nouze znamenají odpor.

4. Smutek a stesk znamenají odpor.

5. Nešťastné náhody rovněž znamenají odpor…

Vše, co je pro vás neštěstím nebo problémem, vzniká v životě jedině proto, že kladete odpor.

Podle: Esther and Jerry Hicks: «The amazing power of deliberate intent: Living the Art of Allowing»

=========
Jak zacházet s negativními emocemi kolegů v práci
Jak poznat naladění člověka podle oblečení? Trik používaný psychology.