11 vět, které změní život vašeho dítěte


V tomto moderním světě mají rodiče daleko větší problémy s výchovou dětí, než tomu bylo kdykoli dříve. Problémy s penězi, vypětí v práci, příliš mnoho povinností, nedostatek odpočinku a další faktory se mohou stát obrovskými překážkami v péči o děti a při jejich výchově.

Rodičovství se jistě během času všelijak měnilo, avšak hodnoty, které by rodiče měli vštěpovat dětem, zůstávají stejné. Zkuste si představit, jak by se svět změnil, kdyby se všechny děti naučily pokoře, ctnosti, laskavosti, soucitu, ušlechtilosti, trpělivosti, úctě a přijímání jiných.

Bez ohledu na to, kolik času se svými dětmi trávíte, právě čas věnovaný výchově k těmto životně důležitým hodnotám jim umožní vyrůst ve zdravé, šťastné a vážené dospělé lidi.

1. VŽDYCKY DÁVEJ CO MŮŽEŠ

V dnešním světě je bohužel běžné vymývat lidem mozky tvrzením, že být jednička znamená být šťastný. Lidé blázní po posledních modelech chytrých telefonů a jiných vynálezů, protože jim reklama vtlouká do hlavy, že si je přece zaslouží. Kdybychom však měli možnost dospívat pod vlivem opačného poučování – totiž že je třeba dávat co možná nejvíc jiným a nic za to nečekat, svět by byl docela jistě mnohem laskavější a zdravější.

Naučte své děti, že dávat je mnohem důležitější a cennější, než dostávat. Protože úsměv na tváři někoho, komu jsme pomohli, je tou největší odměnou.

2. VAŽ SI V ŽIVOTĚ MALIČKOSTÍ

Konec konců jsou to právě maličkosti, co děti naplňuje láskou a radostí, nic velkého. Motýl letící kolem při procházce v lese, společná cesta, slunce zvedající se nad obzorem ještě než se svět začne probouzet, to všechno jsou věci, které si dítě zapamatuje.

Učte děti od nejútlejšího věku tomu, co je opravdu důležité, a budou si to pamatovat po celý zbytek života. Nebudou se honit za nesmyslnými věcmi v domnění, že jim přinesou štěstí, a část svého dne vždycky věnují tomu, aby prostě jen žily.

3. MĚJ RÁD ŽIVOT

Mnoho lidí žije v přesvědčení, že nic lepšího si nezaslouží. Jiní jsou prostě unaveni hledáním. Pokud však vaše duše není šťastná, vždycky pro sebe můžete dosáhnout něčeho lepšího.

Naučte své děti jít za tím, co v životě chtějí, naučte je, aby se nikdy nevzdávaly. Naučte je následovat to, co jim přináší pocit štěstí, i kdyby v tom jiní lidé neviděli žádný smysl. Dokud budou v životě nacházet uspokojení a budou ho milovat, neustrnou na cestě.

4. KAŽDÝ ZE SVÝCH DNŮ BUĎ VDĚČNÝ

Ať už v životě čelíte čemukoli, dokud máte střechu nad hlavou a vodu k pití, dokud si máte co obléct, jídlo na stole a milující lidi kolem sebe, žijete mnohem líp, než se domníváte. Tuto jednoduchou životní skutečnost bychom měli svým dětem připomínat, protože současná kultura nám vnucuje přesvědčení, že pokud nevlastníme všechny poslední „vynálezy“, žijeme v nedostatku.

Naučte své děti vděčnosti za všechno dobré, jehož se jim dostalo. Naučte je nepřát si více, než to, co skutečně potřebují. Nejlépe to konec konců vyjádřil Buddha: „Touha je kořenem všeho utrpení“.

5. RADOST JE NEJVĚTŠÍ DAR, KTERÝ MŮŽEME NĚKOMU DÁT

Laskavost nestojí ani halíř, avšak je-li prokazována nezištně, její hodnota je veliká. Kdybychom dokázali naučit své děti každého milovat, sloužit všem a nic za to nečekat, vyrostly by v lidi schopné změnit svět pouze tím, že by žili v souladu se svými hodnotami.

Naučte své děti projevovat laskavost ke všemu, co vidí, i kdyby to znamenalo jen vrátit někomu úsměv, pomoci uložit nákup do auta nebo podržet dveře. Naučte je stát nohama na zemi, protože lidé potřebují pomoc každý den. Mohly by ji posílit, pokud nechají svá srdce otevřená.

6. KE KAŽDÉMU SE CHOVEJ S ÚCTOU, I KDYŽ S NÍM TŘEBA NESOUHLASÍŠ

Pohlédneme-li nazpět do historie, zjistíme, jaká spousta různic, bitev a válek se odehrála kvůli neshodě názorů a neschopnosti najít společnou řeč. Představte si, kolik utrpení bychom dokázali odvrátit, kdybychom se jeden k druhému chovali s úctou, bez ohledu na to, zda spolu souhlasíme nebo ne.

Naučte své děti chovat se ke každému s důstojností, soucitem a úctou, i kdyby nenašly nic, co by je s ním spojovalo.

7. JDI VŽYCKY ZA HLASEM SVÉHO SRDCE

Svět nás může táhnout na různé strany, avšak ten nejjistější kompas máme uvnitř. Pokud člověk nenásleduje hlas svého srdce, vede bitvu se svou vlastní duší. Jediný způsob, jak zvítězit, je vzdát se. Musíte ustoupit svým nejhlubším touhám, protože to je jediný reálný způsob jak pocítit, že jste živí.

Naučte své děti, že bez ohledu na to, co jim říká svět, ty pravé odpovědi znají ony samy. Naučte je nahlížet do vlastního nitra a nehledat správnou cestu jinde než v sobě.

8. NEPŘIPUSŤ, ABY TI JINÍ VZALI TVOU RADOST

Tato věta sama o sobě obsahuje mnoho mini-lekcí, neboť se dá interpretovat více způsoby. Za prvé, naučte své děti, že starost o to, co si myslí jiní lidé, je psychickým vězením. Pokud se nenaučí zbavit se této starosti, uvíznou v jedné z částí svého života. Jak se jí mají zbavit? Věrností sobě samým, ať si o nich ostatní myslí cokoli. Naučte je, že jejich vlastní smýšlení o sobě je daleko důležitější než mínění jiných lidí, kteří je neznají a neznají ani jejich příběh.
Za druhé, naučte je, že odpovědnost mají pouze za vlastní pocity a emoce. Nemohou různé situace ovládat, mohou a musejí však ovládat své reakce na ně.

9. STÁVÁŠ SE TÍM, NA CO MYSLÍŠ

Toto moudré poučení pochází od Buddhy a uplatňováno je i dnes. Ať myslí na cokoli, naučte své děti, aby své myšlenky ovládaly a snažily se dívat se na věci optimisticky. Negativita vyčerpává jejich energii, zatímco kladný pohled ji obnovuje. Naučte je vidět věci z té lepší stránky a život jim nebude připadat tak složitý.

10. NEBOJ SE UDĚLAT CHYBU

Snad jedna z nejdůležitějších věcí, kterou byste měli svým dětem vštípit co nejdříve. Vyloučíte tak možnost, že budou paralyzovány strachem a obavami. I když máme znát své prostředí a jednat uvážlivě, nemůžeme prožít celý život v obavách z toho, co nás obklopuje. Musíme vyjít ze své bubliny a nechat život, aby se s námi popasoval, pokud se chceme něčemu naučit a růst. Jistěže můžeme zakopnout a upadnout, stejně jako můžeme narazit na neúspěch, ale to je v životě nevyhnutelné a normální.

Naučte své děti, aby viděly další možnosti, když se před nimi jedny dveře zavřou. Znamená to jen tolik, že pro ně to nebyly ty nejlepší dveře. Naučte je, že chyby jsou zdravou součástí lidského bytí.

11. SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM ZACHÁZEJ JAKO SE SVÝM DOMOVEM

V naší době je toto poučení důležitější než kdykoli předtím. Když se podíváme na všechno to poničené prostředí na celé Zemi, vidíme, že ve velké většině je spojeno s lidským plýtváním a nesprávným zacházením se zdroji. Možná si to ani neuvědomujete, ale to, čemu naučíme své děti dnes, přímo ovlivní budoucnost této planety. V jistém smyslu tak máte zodpovědnost za to, aby to byla zdravá planeta. Zkuste se zeptat svých dětí: «Chtěl by ses vrátit domů do bytu plného smetí, špíny a nepořádku?» Velmi pravděpodobně vás ujistí, že ne. Naučte je tedy chovat se k Zemi jako k vlastnímu domovu: uklízet a třídit odpadky, brát si jen tolik, kolik potřebují a chovat se k Zemi s patřičnou úctou a láskou.

=========
Naučte své děti jak být v životě šťastný – několik prostých pravd
5 příběhů ze života dětí a jejich rodičů očima dětského psychologa