Příznaky silné lidské energie

Energii si člověk uchovává ve stavu absolutního klidu a maximálního soustředění. Když si dokážeme udržet stálou vědomost mysli, dokážeme také ovládat své reakce a naučíme se efektivněji svou energii využívat. Silná energie je zárukou zdraví a harmonického života.

V současné době se bohužel stále častěji setkáváme s krizovými stavy osobní energie. Energetická krize se u člověka projevuje formou chronické únavy a snížené výkonnosti. Nízká energetická úroveň nám znemožňuje dosahovat svých cílů a poradit si s náročnými okolnostmi. Nedostatek energie je závažnou překážkou na cestě k blahobytu. Každý člověk má už od narození určitou úroveň energie, nezbytnou k životním činnostem. Je to množství plně dostačující k prožití hodnotného života. V důsledku absence odpovídající kultury však lidé o toto své bohatství přicházejí. Pojďme se podívat, zda tuto sílu máte k dispozici právě vy. Dokážete změnit svět? A pokud ano, pak jakým směrem?

Nedostatek energie je závažnou překážkou na cestě k blahobytu.

Každý z nás je člověkem energetickým. Někdo může být slabým a negativním, jiný zas silným a pozitivním energetickým člověkem. Už dávno bylo dokázáno, že energie je všechno kolem nás.

Lidská energie má dvě podoby: tělesnou a duchovní.

  • Tělesná je závislá na životním prostředí, na jeho čistotě a nezatíženosti i na lidech, s nimiž se stýkáme.
  • Duchovní je vlastně vnitřní energií, je to duchovní svět člověka, tvořený jeho myšlenkami, prožitky a emocionalitou.

Čistota myšlenek a skutků je tím, co člověku přináší silnou pozitivní energii. Dále se můžete o lidské energii dočíst více.

Příznaky silné lidské energie.

Příznaky silné energie se vyznačuje mnoho lidí a každý, kdo se v blízosti nositele takové silné energie ocitne, je dokáže vycítit. Projevují se jak v povahových rysech, tak v chování těchto lidí. Je jim vlastní osobní charisma, cílevědomost, pevná víra ve vlastní síly, stejně jako vysoká duchovnost a mnoho jiného, co ukazuje na jejich vysoký energetický potenciál.

Energetický potenciál, kterým člověk vládne, je vlastně jeho schopnost vlastní energii generovat a hromadit, získávat ji také zvnějšku a umět ji také racionálně využívat.

  • Využíváním energie pro dobrou věc získává člověk nazpět dvojnásobný náboj, to znamená, že hromadí síly.
  • Vytvářením negativních emocí a negativním jednáním člověk své síly ztrácí, což znamená, že ztrácí své vlastní zdraví.

Když dáváme, když děláme upřímné a dobré věci, sami také dostáváme. Dostáváme vnitřně. Budeme se těšit plnému zdraví, náš život bude naplněný radostí a štěstím. Harmonický člověk je člověk šťastný. Pro lidi je vždycky velmi příjemné pobývat v blízkosti takového člověka, protože se vedle něj cítí dobře.

Šťastný, ve vlastní síly věřící člověk vyzařuje zvláště silnou energii a nabíjí prostor kolem sebe pozitivitou. Silná energie nějakého člověka je akumulátorem pro lidi i prostor kolem něho. V blízkosti člověka se silnou energií všechno doslova rozvétá.

  • Jestliže je člověk vybaven silnou pozitivní energií, cítít se ostatní lidé vedle něj velmi dobře. Pouhým vlivem svého biopole je schopen působit příznivě na jiné.
  • Stejně tak člověk se zápornou energií vyvolává stav přesně opačný. Lidé vedle něj se necítí dobře, pociťují v jeho blízkosti neklid, úzkost i sklíčenost. Ti, kdo mají zvláště slabou energii, mohou pociťovat až nevolnost.

Podle jejich energetického potenciálu můžeme lidi rozdělit na několik typů. Vzájemně je odlišuje schopnost generovat, uchovávat a předávat energii. Dělí se na lidi se špatnou energií a lidi s energií dobrou.

Typy lidské energie.

Energetická zrcadla.

Jak kladná, tak záporná energie zaměřená na určitého člověka, se odrazí jako v zrcadle a vrátí se k subjektu, který ji vyslal. Jsou totiž lidé, kteří umějí energii odrážet a působí vlastně jako energetická zrcadla. Podobné vlastnosti energie, kterou vládnou někteří lidé, se dají s velkou efektivitou využít k ochraně před negativní energií, a to včetně jejích záměrně směrovaných toků.

Člověk, který má schopnosti energetického zrcadla, velmi dobře vnímá jiné lidi a pokud je v blízkosti jejího nositele nucen odrážet zápornou energii, vycítí okamžitě, kdo je vedle něj a snaží se kontaktu s tímto člověkem vyhnout. Ostatně, i sám majitel negativní energie se na podvědomé úrovni snaží vyhnout setkání s podobným „zrcadlem“, protože zpětný náraz jeho vlastního negativního náboje se na něm neprojeví právě tím nejlepším způsobem, a to až do projevů nevolnosti a různých nemocí.

Pro člověka disponujícího kladnou energií je naopak styk s člověkem se zrcadlovými schopnostmi příjemný, protože odražená kladná energie ho naplňuje novými kladnými emocemi. Pokud jde o „člověka-zrcadlo“ samotného, když zjistí, že ten, s kým se stýká, je nositelem kladné energie, bude i do budoucna rád kontaktům s ním a vždycky s ním bude udržovat dobré vztahy.

Energetické pijavice.

Takových lidí je všude hodně a prakticky každý z nás se s někým takovým musí denně stýkat. Mohou to být dobří známí, příbuzní nebo kolegové v práci. Energetické pijavice jsou v zásadě to samé, co energetičtí upíři. Jsou to tedy lidé, kteří sami mají problémy s doplňováním energie. Jako nejjednodušší způsob jak si ji dobít se jim jeví možnost „přisát se“ k jiným lidem, kterým pak jejich energii ubírají, a zbavují je tak životních sil.

Energetické pijavice jsou agresivní, vytrvalé a vlezlé. Vyzařují nedobrou lidskou energii. Jejich metoda odčerpání energie z potenciální oběti je velmi prostá – snaží se vytvořit konfliktní situaci, vyvolat hádku nebo spor, v některých případech chtějí člověka nějak ponížit. Když se jim to podaří, cítí se pak o moc lépe, jsou svěží a plní sil, které si doplnili cizí energií.

Člověk-dárce, který byl vystaven útoku takové energetické pijavice, se naopak cítí úplně vyčerpaný a zničený a někdy může dojít k projevům různých druhů nevolnosti. Zárukou existence energetických pijavek je trvalá přítomnost dárců v jejich okolí. Ty vyhledávají, navazují s nimi kontakt a přisají se k jejich energetickému poli.

Energetické zdi.

Eenergetickou zdí je člověk s velmi silnou energií. Někdy se o takových lidech říká, že je nic neporazí. Každá nepříjemnost se od nich odrazí opravdu jako od betonové stěny. Jejich neporazitelnost má však i svou zápornou stránku – ne vždy se totiž záporná energie, která se od nich odrazí, vrací jenom k tomu, kdo ji vyslal, ale také k jiným lidem, kteří se v onu konkrétní chvíli nacházejí v blízkosti.

Energetičtí vyžírkové.

Tito lidé hned při prvním seznámení začínají vylévat proudy negativní energie. Nečekají ani na vhodnou příležitost, prostě vás ihned zaplaví vším negativním, co se v nich nahromadilo. Neodsávají energii přímo, jako pijavky, ale stejně jako ony se snaží proniknout do životního prostoru jiných a zůstat v něm co možná nejdéle.

Stejně jako pijavky jsou energetičtí vyžírkové lidé s nízkou hladinou své vlastní energie. Jsou vlezlí, vnucují se, vždycky jsou někde poblíž, ustavičně volají, vyhledávají záminky k setkání a kontaktu nebo žádají o radu. Jakmile však vzniknou sebemenší potíže, obviňují okamžitě ty, do jejichž blízkosti pronikli, ze všeho špatného, co se jim kdy v životě přihodilo. Neprovokují sami konfliktní situace, ale využívají nepříjemností k tomu, aby se dobili cizí energií v podobě soucitu, morální podpory, rad, útěchy a dokonce i omluvy.

Vnutí se tedy jiným, přimějí je ke kontaktu a různými nepřímými cestami se přiživují na jejich energii. Lidé, které vyhledají, však kontaktem s nimi nestrádají tak, jako oběti styku s energetickými upíry.

Energetičtí pohlcovači

Tady může jít jak o příjemce, tak o dárce. Takoví lidé se vyznačují vysokou citlivostí a mají zrychlenou energoinformační výměnu. Rádi strkají nos do cizích životů a pokoušejí se ovlivňovat energii jiných s naléhavou touhou pomáhat.

Tyto lidi můžeme rozdělit do dvou typových skupin:

  • K prvnímu typu patří ti, kdo pohlcují jak zápornou, tak kladnou energii. Bez příčiny se urážejí, ale rychle na svůj pocit urážky zapomínají.
  • Lidé druhého typu přijímají velké množství záporné energie a vydávají stejné množství energie kladné. Aktivně pronikají do lidských problémů a kladně působí na biopole lidí kolem sebe. Jejich zrychlená energoinformační výměna se však negativně projevuje na nich samých.


Energetičtí sebepožírači

Jsou to lidé závislí na svém vlastním prožívání. Uzavření, zcela cíleně se vyhýbají kontaktům s jinými lidmi, neumějí s energií zacházet ani ji pro sebe výhodně přerozdělovat. Jejich odmítavá uzavřenost a neschopnost kontaktu generuje obrovská množství negativní energie.

Energetické rostliny

Tito lidé mají schopnost energii dávat, jsou to tedy v podstatě energetičtí dárci. Typická je pro ně přílišná zvědavost. Ta jim způsobuje nemálo nepříjemností, protože u jiných lidí vyvolává podráždění a často i hněv.

Energetické filtry

Energetickým filtrem je člověk se silnou energií, který přes sebe dokáže nechat procházet velké množství jak kladné, tak i záporné energie. Veškeré informace, které vsákne, se v přepracované podobě a se změněným nábojem vracejí k původnímu zdroji. Všechna negativita zůstává na filtru, kterému však přibude kladná energie. Tito lidé bývají rozenými, často velmi úspěšnými diplomaty, psychology nebo mediátory.

Energetičtí prostředníci

Vládnou vynikající energovýměnou. Energii dobře přijímají, nedokáží však čelit zápornému energetickému působení. Když se například s takovým člověkem podělíte o nějakou zápornou informaci a předáte mu tak i část negativní energie, nedokáže se s ní vypořádat a šíří informaci dál. Totéž platí i v případě, že s ním sdílíte dobrou informaci. Toto „energetické prostřednictví“ je vlastní mnoha lidem.

Když se podíváme na základní typy energie, kterými mohou být lidé vybaveni, snadno pochopíme, že různí lidé mají různou bioenergii. A že také záporná nebo kladná lidská energie se dělí do různých typů. Na základě této skutečnosti pak můžeme říci, že vzhledem k typu energie jsou každému dány určité možnosti, určitý energetický potenciál i určité vlastnosti. Energie předurčuje mnohé a ovllivňuje vztah člověka k jiným lidem i k okolnímu světu.

Člověk se špatnou, negativní energií, působí špatně na všechno, co ho obklopuje, včetně lidí v jeho blízkosti. Vždycky jsou s ním samé nepříjemnosti. Nedokáže žít v harmonii se světem ani sám se sebou.

Působení energie v mnohém ovlivňuje každodenní život člověka. Pokud je energie kladná, probíhá jeho život převážně harmonicky a on sám působí na lidi kolem sebe kladně. Těžko se od něj dočkáme nějaké špatnosti, podvodu, lži nebo jiného negativního chování. Je otevřený, srozumitelný, budí v ostatních lidech důvěru.

Naopak působení negativní energie vycházející z nějakého nositele, může lidem kolem něho ublížit. Negativní energii mají lidé prolhaní, závistiví a agresivní, kteří ostatním nepřejí nic dobrého. Jejich negativita se často projevuje v jednání s jinými lidmi a těm samozřejmě nic dobrého nepřinese.

Základním znakem lidí se silnou a pozitivní energií je jejich snaha žít v harmonii se světem i lidmi kolem sebe. Jsou to lidé čistí, přímí a upřímní, s pevnými morálními zásadami.

=========
4 příznaky energetického vyčerpání
14 pravidel pro radost a štěstí