Jak se naučit porozumět vlastním emocím?

Lidské city jsou jako odstíny a barvy – liší se intenzitou a lze je všelijak spojovat a mísit. Jak definovat svoji „hlavní emoci“? A co když ji naše okolí nepřijme? Podívejte se na krátkou informaci o jedné z psychologických teorií emocí, jíž bývá občas vytýkáno velké zjednodušování a pojmová nepřesnost. Přesto však může být zajímavá pro každého, kdo se zajímá o otázky emoční inteligence.

Profesor psychologie Robert Plutchik (1927-2006) rozlišoval osm vrozených, primárních emocí a jim odpovídajících funkcí: strach – obrana, hněv – zničení, radost – reprodukce, smutek – obnova spojení, důvěra – připojení, odpor – odmítnutí, očekávání – orientace, překvapení – výzkum.

Doslova jako barvy na výtvarníkově paletě se emoce mohou mísit. Vznikají tak další, složitější emoce. Mísením dvou emocí vznikají dyády, tří emocí pak triády. Například stud mísí strach s pocitem zhnusení ze sebe sama. Čím je taková klasifkace užitečná? Nabízí přesné poznání emočních odstínů, které nám pomáhá lépe se vyznat ve svých reakcích.

Podle Plutchikovy psychoevoluční teorie má každý člověk svoji vedoucí emoci. Jestliže jeho okolí projevy této emoce neschvaluje nebo by mohla být nebezpečná jeho vnímání sebe sama, zapojuje se obranné chování.

Radost. Obranné chování: obavy ohledně narušení osobního prostoru, snaha vyhovovat obecně přijatým standardům chování, starost o „slušný“ zevnějšek, zdvořilost, laskavost, nezištnost, družnost.

Důvěra. Obranné chování: družnost, snaha být středem pozornosti, touha po uznání, optimismus, nenucenost, vychloubání, sebelítost, uctivost, patos, snadné snášení kritiky, absence sebekritiky.

Strach. Obranné chování: netečnost, pasivita, uzavírání se do sebe, neiniciativnost, pokora, sklon k závislosti na někom, vyhýbání se problémovým situacím, plachost, zapomnětlivost, strach z nových známostí.

Překvapení. Obranné chování: impulzivita, absence hlubokých zájmů, sugestivnost, neschopnost dovádět věci do konce, rychlé změny nálad, schopnost snadného navazování povrchních vztahů.

Smutek. Obranné chování: trápení kvůli ztrátě imaginárního objektu a ztrátě sebeúcty, vyhledávání a náprava vlastních nedostatků, dosahování vysokých výsledků v nějaké činnosti, sportování, sběratelství, snaha o originalitu.

Odpor: Obranné chování: kontrola, nedostatek sugestivity, hyperkritičnost, pýcha, ješitnost, sobectví, zvýšený smysl pro spravedlnost, citlivost na kritiku a výtky, náročnost k sobě i jiným.

Hněv. Obranné chování: impulzivita, popudlivost, prchlivost, náročnost k okolí, protest v reakci na kritiku, absence pocitu viny.

Očekávání. Obranné chování: zesílená kontrola, neumožňující poznat emoce jiných, sklony k analýze a sebeanalýze, svědomitost, pádnost, láska k pořádku, předvídavost, individualismus..

Své emoce dokážeme úplněji poznat, budeme-li si klást zhruba takovéto otázky:

 • Co se teď se mnou děje?
 • Jaké jsou moje tělesné pocity?
 • Jak pojmenovat to, co cítím?
 • Může být můj pocit ještě silnější?
 • Čemu se potom bude podobat?
 • Může být můj pocit slabší?… a tak dále.

Porozumíme-li vlastním emocím, poznáme lépe sami sebe a pochopíme spíše svá přání. Můžeme také vědomě najít způsob, kterým je uspokojíme.

Primární dyády (spojení primárních emocí)

 • Radost + důvěra = láska
 • Důvěra + strach = pokora
 • Strach + údiv = rozechvění
 • Údiv + smutek = zklamání
 • Smutek + odpor = lítost
 • Odpor + hněv = opovržení
 • Hněv + očekávání = agrese
 • Očekávání + radost = optimismus

Sekundární dyády (spojení emocí oddělených další emocí)

 • Radost + strach = vina
 • Důvěra + údiv = zvědavost
 • Strach + smutek = zoufalství
 • Údiv + odpor = zhnusení
 • Smutek + hněv = závist
 • Odpor + očekávání = cynismus
 • Hněv + radost = pýcha
 • Očekávání + důvěra = fatalismus

Terciární dyády (spojení emocí oddělených dvěma dalšími emocemi)

 • Radost + údiv = nadšení
 • Důvěra + smutek = nuda
 • Strach + odpor = stud
 • Údiv + hněv = rozhořčení
 • Smutek + očekávání = pesimismus
 • Odpor + radost = chorobnost
 • Hněv + důvěra = dominance
 • Očekávání + strach = úzkost

Elza Lestvická

=========
Jak se rychle uklidnit: 8 jednoduchých cviků
K čemu je zapotřebí smutek: rituál výrazně snižující počet psychických vyhoření