Pravidla soutěže o kosmetické štětce SMART

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Intersmart s.r.o. Bouřilova 1104/6, 19800 Praha 9. (Smart Lashes)
 2. Organizátorem soutěže je společnost Smart Projects s.r.o. Kollárova 203/10, 18600 Praha 8 (ProNáladu.cz).
 3. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“).
 4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, zaměstnanci organizátora a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.
 5. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
 6. Podmínkou účasti v soutěži je přidání k facebookové stránce www.facebook.com/pronaladu a vyplnění soutěžního formuláře se soutěžními otázkami/otázkou a vyplnění požadovaných údajů nebo registrace na webových stránkách www.pronaladu.cz.
 7. Vyplněním přihlašovacího/soutěžního formuláře vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly.
 8. Výhra se přiděluje losováním mezi soutěžícími, kteří správně odpověděli na všechny položené soutěžní otázky. Termín losování je uveden v informaci o soutěží.
 9. Každý soutěžící se soutěže může zúčastnit, tj. může zaslat odpovědi, ale pouze jednou.
 10. Výhry v soutěži jsou uvedeny v informacích o soutěži.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v informacích o soutěži nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
 12. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.
 13. Výherci budou zveřejněni na webových stránkách organizátora a bude jím zaslána e-mailová zpráva s oznámením o výhře. E-mailová zpráva s oznámením o výhře bude obsahovat buď sdělení o tom, do kdy bude pořadatel kontaktovat výherce a kontaktní údaje pořadatele nebo pokyny pro předání výhry. Tato zpráva bude doručena na e-mailovou adresu soutěžícího zadanou do přihlašovacího/soutěžního formuláře.
 14. Nepřevzaté výhry během 30 dnů od zaslání e-mailu propadají bez náhrady pořadateli.
 15. Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) uvedených v soutěžním formuláři nebo při registraci na portálu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro účast v soutěži. Správcem osobních údajů je organizátor soutěže. Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence soutěžících pro marketingové účely, umožnění předání výhry a zasílání komunikace se soutěžícími (včetně marketingových a obchodních sdělení). Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány výhradně v souladu se zákonem, tj. budou shromažďovány pouze ty údaje, které odpovídají výše uvedenému účelu a budou uchovávány po dobu 5 let od zapojení do soutěže. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány správcem nebo zpracovatelem na základě zvláštní smlouvy. Soutěžící souhlasí s tím, aby údaje zpracovávané o jeho osobě byly organizátorem předány pořadateli soutěže pro účely předání výhry příp. pro další zpracování v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech.
 16. Soutěžící svou účastí v některé soutěži souhlasí s tím, že stane-li se výhercem, je pořadatel a organizátor oprávněn bezplatně užít jeho/její jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách organizátora a pořadatele konkrétní soutěže a v propagačních a reklamních materiálech.
 17. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tím, aby na jím/jí uvedené údaje pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu apod.) byla organizátorem nebo pořadatelem soutěže zasílána obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může kdykoliv zdarma odvolat zasláním e-mailové zprávy z jím/jí používané emailové adresy na e-mailovou adresu organizátora (pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení organizátora) a e-mailovou adresu pořadatele uvedenou v informacích o soutěži (pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pořadatele) s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy.
 18. Pravidla soutěže se řídí českým právním řádem. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla kdykoli jednostranně měnit nebo změnit výhry v soutěži, soutěž odvolat, odložit nebo přerušit. Změna pravidel je účinná okamžikem zveřejnění na stránkách www.pronaladu.cz
 19. Soutěžící, který/á poruší některé z ustanovení těchto pravidel, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.
 20. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována, spravovaná společností Facebook, Inc. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, nikoliv společnosti Facebook, Inc.
 21. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností nás můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem na adrese uvedené v informacích o soutěži.

=========